Ulem Mantenan nganggo Basa JawaAssalaamu’alaikum wa rahmatuLlahi wa barakaatuhNuwun hawiyosipun serat punika sesulihing badan kawula sowan wonten ing ngarsa panjenengan sekaliyan. Mbok bilih Gusti Allah angganjar wilujeng ing samudayanipun, kita badhe gadhah niat ningkahaken yoga kita ingkang nami

Ratih Putri Pratiwi


(putrinipun bapak lan ibu Boediono)pikantukYudhista Aditya Prastowo


(putranipun bapak lan ibu Soewadjie)Ugi hangajab rawuhipun para sutresna,


hangestreni khajat nikah ingkang bade rinakit wonten ing


Jl. LA. Sucipto 338f Malang – Jawi Wetan


Lumadi hing dinten


Jemuah Kliwon kaleres tanggal 29 Desember 2006


wekdal tabuh kaping 16.00 WIB.


Mbok menawi panjenengan sekaliyan dhangan ing penggalih sarta mboten wonten alangan saktunggal punapa, kita aturi anyekseni lan angrawuhi kajat lan niat kita kasebat ing nginggil punika. Awit saking rawuhipun para sutresna, keparenga kita nelakaken gunging panuwun.Cekap semanten atur serat ulem punika.


Tuhu langgeng trisno.Akad nikah rinakit wonten ing dinten lan papan sami, jam 09.00 WIB