Cerito Cekak Bahasa Jawa (Pangeran Samudro)

Pangeran
Samudro
Legenda Gunung Kekumus Legenda Utawa Pangeran Samudro iku asale utawa dikenal neng
desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, kabupaten Sragen, 26 kilometer saka tlatah
Surakarta mengidul. Neng Gunung Kemukus iku ana sarean kramate Pangeran Samodra
sing saiki papane kanggo obyek wisata neng kabupaten Sragen. Saben malem jum’at
pon, kuburan kramat Pangeran Samodra iku ditekani wong akeh saka ngendi-ngendi
sing biasane arep nggolek pesugihan.


Sejatine sing diarani Gunung Kemukus iku beda karo
gunung-gunung liyane, kayata Gunung Merapi, Gunung Merbabu, lan sakpiturute.
Gunung Kemukus iku dhuwure mung 300 meter saka permukaan laut. Dadi sakjane
Gunung Kemukus iku mung gunung anakan. Jeneng “Kemukus” iku sejatine saka
jeneng wit kemukus, kaya wit ringin, nanging ora nduwe sulur (akar gantung).
Godhonge bisa dienggo tamba. Ananging sumber liyane nyebutake yen jeneng
“Kemukus” kuwi saka tembung “Kukus”, amarga saka gunung kuwi kerep metu keluk
sing asale saka obong-obongan menyan sing dadi sarat wong-wong sing padha
njaluk berkah neng makam kramate Pangeran Samodra.

Miturut cerita saka masyarakat, Pangeran Samodra iku
putrane Pangeran Kadilangu utawa.Sunan Kalijaga sing gagah, bagus, lan tuture
alus, ananging yen diusut lewat sejarah, putrane Sunan Kalijaga iku jenenge
Sunan Muria. Mulane legenda iku isih mbingungke..

Nalika semana, Kerajaan Majapahit pecah amarga ana pemberontakan
Girindrawardana, priyayi-priyayi lan punggawan-punggawan padha mlayu
nyelametake awake dhewe-dhewe. Ana sing lunga neng Gunung Tengger, ana sing
nyebrang neng Bali. Pangeran Samodra bingung, arep melu lunga apa pilih tetep
neng kono.

“Aja melu-melu para priyayi lan punggawan sing padha pilih nyingkir saka kene
Pangeran Samodra. Meluwa aku wae! Aku arep pindhah neng Demak, banjur ngedekke
pemerintahan neng kana”, ngendikane Raden Patah.

“Sendika dhawuh Raden”, semaure Pangeran Samodra.

     Akhire Pangeran Samodra lan ibu kuwalone, Dewi
Ontrowulan pindah Raden Patah neng Demak.

Tekan Demak, Raden Patah sak rombongane nyiapke pemerintahan dinggo nglawan
Girindrawardana sing saiki nguwasani Majapahit. Raden Patah banjur nimbali
Pangeran Samodra supaya ngadhep.

“Wonten dawuh punapa Raden?”.

“Pangeran Samodra, aku iki lagi nyiapke pemerintahan sing kuwat kanggo nglawan
Girindrawardana, mula iku kanggo jaga-jaga lan supaya pemerintahane kuwat, aku
pengen nglumpukake para priyayi lan punggawan-punggawan sing padha nyingkir,
kocar-kacir ora nggenah. Aku ngutus njenengan supaya nggoleki lan nglumpukke
para priyayi-priyayi lan punggawan-punggawan sing padha lunga kuwi, supaya
pemerintahanne Demak bisa luwih kuwat nglawan Girindrawardana.

“Sendika dhawuh Raden”.

Tanpa kakeyan mikir, Pangeran Samodra langsung nyanggupi.
Bareng wis budal, Pangeran Samodra rada kangelan anggone nggoleki para
Punggawan lan priyayi amarga dheweke ora ngerti panggonane wong-wong iku saiki
lan ana sing sengojo ndelik amarga ngerti yen lagi digoleki dening Pangeran
Samodra.

Bareng suwe olehe Pangeran Samodra nggoleki, akhire
neng lereng Gunung Lawu, Pangeran Samodra ketemu karo Raden Gugur. Banjur
ketemu Raden Bethara Katong, sing biasane dikenal wong nganggo jeneng Adipati
Ponorogo, Adipati Madiun, lan akeh meneh sing akhire gelem balik ndukung Raden
Patah.

Neng Demak, Dewi Ontrowulan dadi kangen banget karo
anak kuwalone, Pangeran Samodra.

“Pangeran Samodra, kapan sliramu bali neng Demak? Wis suwe anggonmu lunga
ngemban tugas, ananging kena apa, tekan saiki sliramu ora bali-bali?”, ngomonge
Dewi Ontrowulan nalika dheweke ngalamun neng kamar.

Pangeran Samodra wiwit lara-laranen amarga kekeselen.

“Pangeran Samodra, gandheng panjenengan nembe gerah, punapa mboten luwih sekeco
panjenengan kondur kemawon dhateng Demak?”, mature prajurit marang Pangeran
Samodra.

Bareng rombongan wis tekan neng dukuh barong, Pangeran Samodra lara meneh.

“Wis ngene wae, gandheng awakku lagi lara, awakku kayane ya ra kuwat, mendhing
aku keri neng kene wae. Kowe-kowe padha baliya neng Demak, laporan karo Raden
Patah. Karo tulung aturke sembah sungkem kagem kanjeng ibu, Dewi Ontrowulan”.
Ngendikane Pangeran Samodra marang prajurit-prajurite.

Nalika prajurit loro mau mangkat lunga neng Demak,
larane Pangeran Samudra saya nemen . Pangeran Samodra uwis krasa yen Dheweke
wis cedhak karo ajale. Pangeran Samodra paring dawuh marang salah siji
prajurite sing isih ngancani dheweke.

“Aku wis bener-bener ra kuwat meneh. Kayake aku arep ditimbali Gusti.Yen mengko
wis tekan janjiku, dipundhut dening Gusti, tulung aku kuburen neng gunung
anakan Kemukus sing panggone sakulone dukuh Barong iki”, ngendikane Pangeran
Samodra.

“Ampun ngendikan kados mekaten, Pangeran…”.

Nalika prajurit loro mau tekan Kerajaan Demak Dewi
Ontrowulan sedih, krungu kabar yen anake lara. Banjur dheweke njaluk ijin Raden
Patah nyusul Pangeran Samodra neng dukuh Barong.

“Raden patah, dalem nyuwun pamit, badhe nyusul Pangeran Samodra dhateng Dukuh
Barong. Dalem sampun kangen sanget Raden”.

“Ya Dewi Ontrowulan, enggal budhalo”.

Dewi Ontrowula cepet-cepet nyusul Pangeran Samodra
neng Dukuh Barong. Atine Dewi Ontrowulan remuk banget nalika tekan panggonan
sing dituju, Pangeran Samodra wis seda, lagi arep dikubur neng gunung anakan
Kemukus. Ontrowulan nyusul rombongan wong sing nggawa mayite Pangeran Samodra
karo nangis sesenggukan. Dewi Ontrowulan rumangsa perlu nyuceni awake sadurunge
nyedhak mayite Pangeran Samodra, akhire Ontrowulan adus neng tlogo tilase sing
dinggo ngaduse mayite Pangeran Samodra. Bareng wis resik, Ontrowulan nyusul
Pangeran Samodra, pas Pangeran Samodra arep dilebokake neng jogangan kuburan.
Miturut wong-wong
sing padha layat, Dewi Ontrowulan sing nyekseni mayite Pangeran dilebokake neng
jogangan kuburan mau ngerti-ngerti ora sadar, seda, lan melu nyemplung neng
njero jogangan, dadi siji karo Pangeran Samodra. Akhire Pangeran Samodra lan
Dewi Ontrowulan dikubur bareng neng sakjogangan.kapethik saking : dbspurwodadi